Informace o zpracování osobních údajů při využívání služeb na portálu Profilot.cz

Informace o Profilot.cz

Za Profilot.cz je považována společnost DP WORK s. r. o., se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 128365, IČ: 27944719, DIČ: CZ 27944719, e-mailová adresa: info@dpwork.cz (dále jen „Profilot.cz“ nebo „Společnost“)


Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Zpracování osobních údajů probíhá na základě uděleného souhlasu ze strany uživatelů portálu. O uživatelích zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnou některým níže uvedeným způsobem:

 1. Profilot.cz zpracovává osobní údaje vyplněné v odpovědním formuláři u konkrétního inzerátu, včetně osobních údajů obsažených uvnitř připojovaných příloh. Uvedení některých osobních údajů je povinné (jméno a příjmení, e-mailová adresa,) a slouží k identifikaci dotyčné osoby a zajistí, že dotyčná osoba může být následně kontaktována klientem.
 2. Profilot.cz zpracovává osobní údaje, které dotyčná osoba uvede při vytvoření a používání uživatelského účtu. Uvedení některých osobních údajů je pro vytvoření uživatelského účtu povinné (jméno a příjmení, e-mailová adresa), jelikož tyto údaje slouží k identifikaci dotyčné osoby. Při dalším používání uživatelského účtu je možné uvádět další údaje, které jsou relevantní pro výběrové řízení, nicméně jejich uvedení není z naší strany vyžadováno a závisí tak plně na svobodném rozhodnutí uživatele.
 3. Profilot.cz zpracovává osobní údaje ze sociálních sítí, a to v případě, že se uživatel rozhodne používat způsob přihlašování přes některou ze sociálních sítí (konkrétně Facebook, Google, LinkedIn). Propojením uživatelského účtu s profilem na sociální síti umožňuje dle uděleného souhlasu uživatel přístup portálu Profilot.cz k několika osobním údajům zveřejněným ve veřejném profilu na dané sociální síti. V tomto případě je povinné udělit souhlas se zpracováním e-mailové adresy, jinak se nebude možné přihlašovat skrz sociální síť. Dobrovolně můžete udělit souhlas se zpracováním jména, příjmení a fotografie.
 4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Jedná se o malé soubory, které se ukládají na pevný disk užívaného zařízení (PC, tablet, mobilní telefon). Soubory cookies neslouží k získávání žádných osobních údajů uživatele, ale využívají se např. k identifikaci typu internetového prohlížeče, operačního systému užívaného zařízení nebo k identifikaci IP adresy připojujícího se zařízení. Portál Profilot.cz používá cookies za účelem vývoje a zkvalitňování služeb poskytovaných uživatelům.

Nelze vyjmenovat veškeré zpracovávané osobní údaje, jelikož uživatelé portálu mohou na svém uživatelském účtu nebo v připojených přílohách odeslaných skrz odpovědní formulář, uvádět rozdílné osobní údaje, jejichž kategorie se mohou lišit.

Zpravidla zpracováváme tyto osobní údaje:

 • E-mailová adresa
 • jméno, příjmení, titul
 • datum narození
 • telefonní číslo
 • adresa trvalého bydliště/kontaktní adresa
 • fotografie (pokud ji uživatel vloží do svého profilu)
 • vzdělání, absolvované kurzy, školení a certifikáty
 • praxe, pracovní zkušenosti a informace o předchozím zaměstnání
 • jazykové dovednosti
 • znalosti a dovednosti, osobní zájmy

Nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba, zejména nevyžadujeme rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu a tyto údaje tak není nutné uvádět v uživatelském účtu na portálu Profilot.cz nebo v připojených přílohách.


Účel zpracování osobních údajů

Profilot.cz zpracovává osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

 1. Vyřízení reakce na konkrétní inzerát. Zpracování osobních údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje předání všech osobních údajů, které byly uvedeny v odpovědním formuláři, včetně příloh, inzerujícímu klientovi. V tomto případě vystupuje Profilot.cz jako prostředník správcem osobních údajů je přímo klient, na jehož inzerát byla reakce zaslána. Osobní údaje budou předány klientovi pouze na základě uděleného souhlasu uživatele.
 2. Vytvoření a správa uživatelského účtu. Zpracování osobních údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek mezi Profilot.cz a registrovaným uživatelem a zahrnuje veškeré osobní údaje při tvorbě a používání uživatelského účtu. Uživatel při registraci dává souhlas se zpracováním osobních údajů, a prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé.
 3. Upozornění na nabídky dle nastavených agentů. Zpracování osobních údajů v tomto případě probíhá pouze na základě uživatelova zájmu být informován o pracovních inzerátech podle jím nastavených kritérií. Souhlasem se zpracováním nezbytných osobních údajů získá uživatel možnost notifikací na individuálně poptané pracovní inzeráty. Notifikace se zobrazují přímo v prostředí portálu nebo jsou zasílány na e-mailovou adresu uživatele.
 4. Užívání cookies. Portál Profilot.cz používá cookies za účelem vývoje a zkvalitňování služeb poskytovaných uživatelům. Používání cookies je možné zakázat v nastavení užívaného prohlížeče. V takovém případě se může stát, že některé z funkcí webu nebudou k dispozici.
 5. Zasílání informací o provozování uživatelského účtu (např. dostupnosti služby, omezení provozu), nově nabízených službách a novinkách v oblasti pracovních příležitostí, a to výhradně elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu.
 6. Používáním osobních údajů za účelem učinění nabídky práce přímo pro Profilot.cz případně pro smluvního partnera Profilot.cz, pro něž Profilot.cz zprostředkovává nábor zaměstnanců, za účelem náboru nových zaměstnanců.
 7. Kontaktní údaje uživatelů (e-mailová adresa) Profilot.cz využívá pro šíření obchodních sdělení, která se týkají pouze našich vlastních služeb. Tyto údaje využíváme jen tehdy, kdy k tomu dal uživatel souhlas, nebo do doby, kdy uživatel zaslání obchodních sdělení zamítl.
 8. Další zpracovávání osobních údajů mimo uvedené účely, provádí Profilot.cz pouze v případech, že je to nezbytně nutné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Profilot.cz vázán.

Kdo má k Vašim údajům přístup?

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Profilot.cz při zpracování osobních údajů klade důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

 1. Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Profilot.cz. To znamená, že Společnost stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuje, volí prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.
 2. Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat klient, pokud jsou zpracovávány v souvislosti s reakcí na jejich inzeráty.
 3. Profilot.cz při plnění svých závazků může využít odborné a specializované služby jiných subjektů. Některé tyto subjekty jsou sami v roli správce, jiné v roli zpracovatele, kteří pak zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů.
 4. Tyto subjekty mohou zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsobem, který Profilot určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.
 5. Za jiné subjekty volíme pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. S každým dodavatelem v roli zpracovatele osobních údajů máme uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, abychom zajistili co nejvyšší úroveň zabezpečení osobních údajů.

Informace o Správci

Správcem osobních údajů je Profilot.cz a dále subjekt, na jehož inzerci práce subjekt údajů odpovídá, jako dva samostatní správci osobních údajů.


Doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje pro uvedené účely jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení, jak bylo specifikováno výše u jednotlivých účelů zpracování.
 2. U registrovaných uživatelů na portálu Profilot.cz zpracováváme osobní údaje po dobu existence jejich uživatelského účtu.
 3. U vyřizování reakcí na pracovní inzerát a následného výběrového řízení jsou osobní údaje zpracovávány až do doby jejich předání klientovi Profilot.cz nebo skončení výběrového řízení podle toho, který okamžik nastane později.
 4. U zasílání obchodních sdělení a nabídek práce budou osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu případně pouze do doby odvolání souhlasu.
 5. Údaje pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání uživatelova souhlasu a aktivních cookies. Údaje mohou být zpracovávány i po zamítnutí cookies, a to do doby expirace příslušného druhu cookies.

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům
 2. Právo na opravu
 3. Právo na výmaz
 4. Právo na omezení zpracování údajů
 5. Právo na přenositelnost údajů
 6. Právo vznést námitku proti zpracování
 7. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování
 8. Právo pod stížnost na zpracování osobních údajů
 9. Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR.

Právo vznést námitku znamená, že máte z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 GDPR.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování znamená, že subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR.

Právo odvolat souhlas znamená, že tam, kde je ke zpracování zapotřebí Váš souhlas, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání je možné například e-mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní, nebo písemně formou dopisu, kde vždy uvedete své jméno, příjmení a datum narození a uvedete, že odvoláváte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese: gdpr@dpwork.cz. Společnost má právo v odůvodněných případech žádat přiměřené prokázání identity žadatele, a to za účelem ochrany subjektů údajů.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, můžete se na nás obrátit, abychom Vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením opravy, doplněním nebo likvidací údajů.

Společnost do jednoho měsíce od obdržení žádosti poskytne informace o přijatých opatřeních podle Vámi podané žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí je možné v případě potřeby tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení, jakož i o jeho důvodech budete v téže lhůtě, tj. do jednoho měsíce, informováni. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, Společnost Vás informuje nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Vyhodnotí-li Společnost žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, má právo žádost odmítnout nebo za její vyřízení požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Před případným vyměřením poplatku Vás Společnost informuje o jeho výši a požádá o Váš souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.

V případě, že uvedené nebude dostatečné, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Žádáme Vás, ať veškeré změny osobních údajů oznamujete bez zbytečného odkladu Společnosti na emailové adrese: gdpr@dpwork.cz, kde uvedete alespoň Vaše jméno, příjmení a datum narození, a sdělíte, že došlo na Vaší straně ke změně osobních údajů. V návaznosti na to bez zbytečného odkladu provedeme změnu osobních údajů, aby osobní údaje byly vždy přesné a správné.

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Tyto informace subjektům osobních údajů jsou účinné od 01.01.2021.